sửa chữa nhà chuyên nghiệp

Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp gia chủ có thể thấy mọi góc nhìn của ngôi nhà sau khi sửa chữa nhà

http://xaydunghoanggiang.com/sua-chua-nha/

Cuộc họp lắng đi rất lâu, ngưòi nọ nhìn ngưòi kia, chưa ai dám phát biêu. Cuôi cùng anh Canh chi vào Lễ, bảo: Đồng chí Lễ ở nơi xung yếu nhất, cho hội nghi biết tình hình trưốc.  .

sửa chữa nhà

 

 

Lễ bỗng lúng túng. Từ lúc vào họp Lễ đã thấy lo Tình hình mưòng Vân, Lễ chưa biết nên nói thế nào. Giò anh cảnh giục nói trưốc, Lễ cuống lên. Hàng chục đôi mắt lại đổ dồn về phía Lễ khiến Lễ càng bối rối. May sao, đồng chí phái viên của tỉnh, một người nhỏ nhắn nhưng tiếng nói lại rất vang, xin phát biểu: 1 Thưa các đồng chí, tôi được Ban cán sự tỉnh cử về cùng làm việc vối các đồng chí. Ban cán sự có chỉ thị cho châu ủy ta là dù khó khăn như thê nào cũng phải lập cho được chính quyền ở các xã. So vói vùng đồng bằng, chúng ta có nhiều khó khăn hơn. Ớ đồng bằng, sau ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khắp nơi đều đã có chính quyền cách mạng. Trong khi đó ỏ châu ta mới lập được chính quyền ở một phần tư số xã. Điều này có nguyên nhân của nó. Một là chúng ta gặp phải sự chông đối của bọn thô đạo và quan lại cũ.

http://xaydunghoanggiang.com/sua-nha/

 

Hai là quần chúng ở các vùng chưa được tuyên truyền, giác ngộ, bọn lang đạo lại bưng bít tin cách mạng đã thành công. Ta cần nói rõ cho quần chúng biết, nước nhà đã độc lập, chính quyền cũ đã bị đánh đổ, Chính phủ cách mạng lâm thời do Hồ Chủ tịch đứng đầu đã được thành lập. 0 trên tỉnh, bọn quan lại cũ Gấu kết với các lang đạo lốn chống ta cũng khiếp lắm. Tên tỉnh trưởng Nguyễn Quốc vừa rồi lừa ta, chạy sang bên dinh viên đại tá Nhật. Nhưng bọn Nhật cũng ngại ta, đã cho bắt giam tên Quốc và giao lại cho ta. Như vậy là, ta vừa phải lo xây dựng và củng cố chính quyền, vừa phải lo đối phó vối quân đồng minh vào tước khí giới quân   đội Nhật.

http://xaydunghoanggiang.com/dich-vu-son-nha/

sửa chữa nhà

 

 

 

Sách lược đối phó với quân Tưởng, Tỉnh đã có rồi. Vấn đề ta cần bàn là thành lập chính quyền ỏ tất cả các xã. Riêng đối với châu Lạc Thiện, châu ủy chủ trương đưa Quách Lân ra làm chủ tịch úy ban cách mạng lâm thòi châu. Đưa Lân ra làm chủ tịch Uy ban lâm thòi có mấy cái lợi. Một là tranh thủ được bọn lang đạo đầu sỏ. Lân là một lang cun lốn, Lân đã theo ta thì các lang đạo khác cũng phải dè dặt trong việc

Leave a Comment