Nhà nước chủ thầu

 Mô hình Anh của Beveridge (nhà kinh tế học quản lý Anh) có xu hướng thiên về một sự bảo trợ tối thiểu đồng nhất cho tổng thể dân số. Mô hình của Đức của Bismarck (người sáng lập ra những thẻ bảo hiểm xã hội đầu tiên) thì hướng đến giới hạn sự bảo trợ xã hội dành cho ngưòi làm công ăn lương, những người làm công ăn lựơng nhận được các khoản trợ cấp tỷ lệ vói phần dịch vụ kế toán thuế đóng góp của họ, mà bản thân những phần đóng góp này lại tỷ lệ với thu nhập của họ.

Sự bảo trợ xã hội, là một phương thức khác của nhà nước bảo hộ, đã phát triển theo hai hình mẫu

Ngày nay, cả hai mô hình này đều được áp dụng rộng rãi và sự bảo trợ xã hội có xu hướng bảo đảm một số tối thiểu các nguồn lực cho tất cả dân số thông qua một số ít tầng lóp (người già, người tàn tật). Nhà nước bảo hộ đã có dich vu quyet toan thue thể phát triển nhờ vào tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ "30 năm vinh quang" (tức 30 năm sau đại chiến thế giới II, thời kỳ tăng trưởng nhảy vọt tại các nước phương Tây). Kiểu nhà nước này đã đóng góp một vai trò hữu ích trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, ngày nay nó thường xuyên bộc lộ những bất cập trước những điều kiện phải xác định các khoản tiền lương mới (tiền lương hiệu suất, hợp đồng ngầm) và bởi vì những hiệu ứng của nó đôi khi chống lại tái phân phối.

Những người nghèo nhất lại không phải là những người được hưởng phúc lợi xã dịch vụ quyết toán thuế hội, và các doanh nghiệp thuê người làm công ăn lương lại tỏ rõ gánh nặng trách nhiệm xã hội. Nhà nước đã trở thành người chủ số một, nhà đầu tư số một, người mua chiếm vị trí số một. Các thị trường công cộng, các doanh nghiệp nhà nước, các tài cản nhà nước tạo nên một nền kinh tế công cộng, tồn tại song song ít nhiều canh tranh với lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Cho đến tận đại chiến thế giới II, vai trò kinh tế của nhà nước vẫn còn hạn chế, song đôi khi nó vẫn mang tính quyết định: như ở thòi kỳ cách mạng công nghiệp Nhật (thời Minh Trị) và tại châu Âu thế kỷ 19, vào thời kỳ hoà bình (những công trình lớn của Haussmann) hay trong kỷ nguyên của chúng ta, thcd kỳ dự báo chiến tranh (xây dựng các tuyến đường cao tốc ở Đức). Từ 1945 sự can thiệp của Nhà nước ngày càng trở nên sâu sắc và đa dạng hơn, tạo ra sự đăng quang của một nền kinh tế hỗn họp.

Leave a Comment